About Us

About Us

2020 Back: Philip Schmiege, Nick Sun, Xiaochun Li, Yang Liu, Michael Fine, Ryan DeBose-Boyd, Hongwen Chen, Abdirahman Hassan; Front: Lucas Friedberg, Tao Long, Xiaofeng Qi, Leticia Esparza, Rong Wang

 

2019 Left to right: Yang Liu, Hongwen Chen, Leticia Esparza, Abdirahman Hassan, Rong Wang, Philip Schmiege, Xiaofeng Qi, Xiaochun Li, Michael Fine, Tao Long, Lucas Friedberg

 

2018 Left to right: Tao Long, Abdirahman Hassan, Philip Schmiege, Xiaofeng Qi, and Xiaochun Li