Lab Members

Lab: Alumni

Feng Xu

Dandan Chen

Shu Kan

Jianxu Li

Mary Grace Lin

Karen Lu

Qiming Sun

Christina Trojel-Hansen

Jason Weiliang Fan

Wiebke Westphal

Livia Wilz

Alan Yan

Volodymyr Nazarko

Zaiming “Cherry” Tang

Yang Fan, Ph.D.

Rong Liu

Xi Ma, Ph.D.

Shen Zhang