image

About Us

Research Associates

Ying Ma

Ying Ma, M.D., Ph.D.


Lijie Wang

Lijie Wang, M.D., Ph.D.


Wenxia Wang

Wenxia Wang, M.D.