About Us

Lab Members

Chun-Li Zhang

Chun-Li Zhang, Ph.D.
Principal Investigator
Biographical sketch

Pamela Jackson

Pamela Jackson
Administrative Assistant

Yuhua Zou

Yuhua Zou, M.Sc.
Research Scientist
M.Sc. at UT Dallas, TX

Yunjia Zhang

Yunjia Zhang, Ph.D.
Postdoctoral Fellow
Ph.D. at Institute of Physics, China

Xiaoling Zhong

Xiaoling Zhong, Ph.D.
Postdoctoral Fellow
Ph.D. at Wuhan University, China

Sergio Cananzi

Sergio Cananzi, Ph.D.
Postdoctoral Fellow
Ph.D. at Louisiana State University Health Science Center, LA

Tianjin Shen

Tianjin Shen, Ph.D.
Postdoctoral Fellow
Ph.D. at Chinese Academy of Sciences, China

Shuaipeng Ma

Shuaipeng Ma, Ph.D.
Postdoctoral Fellow
Ph.D. at Peking University, China

Lei-Lei Wang

Lei-Lei Wang, Ph.D.
Postdoctoral Fellow
Ph.D. at Wuhan University, China

Wenjiao Tai

Wenjiao Tai, M.D., Ph.D.
Postdoctoral Fellow
Ph.D. at Chinese Academy of Medical Sciences-Peking Union Medical College, China

Anupam Raina

Anupam Raina, Ph.D.
Postdoctoral Fellow
Ph.D., Georg-August-Universität Göttingen, Germany

Carolina Garcia

Carolina Garcia, Ph.D.
Postdoctoral Fellow
Ph.D., Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Mexico