About Us

Lab Members

 
Sadia Afrin

Sadia Afrin
Research Technician

 
Jainhong Cao

Jianhong Cao
PI-WEI Institute, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, China
Visiting Junior Researcher

 
Zhenyan He

Zhenyan He, M.D.
Zhujiang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, China
Visiting Senior Researcher

 
Linh Lieu

Linh Lieu
Research Technician

 
Kevin Williams

Kevin W. Williams, Ph.D.
Assistant Professor, Hypothalamic Research
Department of Internal Medicine