About Us

Lab Members

 
Ting Yao

Ting Yao M.S.
Ph.D. Candidate
Xi’an Jiaotong University School of Medicine in Xi’an, China
Visiting Graduate Student

 
Jia Sun

Jia Sun, M.D., Ph.D.
Zhujiang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, China
Visiting Associate Professor

 
Zhenyan He

Zhenyan He, M.D.
Zhujiang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, China
Visiting Senior Researcher

 
Yiru Huang M.D.

Yiru Huang M.D.
Ph.D. Candidate,
Zhujiang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, China
Visiting Graduate Student

 
Kevin Williams

Kevin W. Williams, Ph.D.
Assistant Professor, Hypothalamic Research
Department of Internal Medicine

 

Min Yi M.D.
Department of Endocrinology, Zhujiang Hospital
Southern Medical University
Guangzhou, China
Visiting Senior Researcher