About Us

Former Lab Members

Tianya Liu, Graduate student in Suzhou University

Zhuo Deng, Graduate student in Xi’an Jiaotong University School of Medicine in Xi’an, China