About Us

Former Lab Members

Tianya Liu, Graduate student in Suzhou University

Zhuo Deng, Graduate student in Xi’an Jiaotong University School of Medicine in Xi’an, China

Yong Gao M.S., Ph.D. Candidate, CAMS & PUMC in Beijing, China

Ting Yao, M.S., Ph.D. Candidate, Xi’an Jiaotong University School of Medicine in Xi’an, China

Jia Sun, M.D., Ph.D., Visiting Associate Professor, Zhujiang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, China 

Yiru Huang M.D., Ph.D. Candidate, Zhujiang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, China 

Min Yi M.D., Visiting Senior Researcher, Department of Endocrinology, Zhujiang Hospital,  Southern Medical UniversityGuangzhou, China