About Us

Lab Members

Zhao Wang

Zhao Wang, Ph.D.

Assistant Professor

 
Kathy Nguyen

Cathy Nguyen

Research Associate

 
Diem Tran

Diem Tran, Ph.D.

Postdoctoral Researcher

 
Yuan Wang

Yuan Wang

Visiting Junior Researcher

 
Jianping Li

Jianping Li

Visiting Junior Researcher