About Us

Lab Members

 

Current Members

Jennifer Wang, Research technician (2015-present)

Yijie Wang, Postdoctoral fellow (2016-present)

Shuiqiao Liu, Postdoctoral fellow (2017-present)

Yanan Wang, Postdoctoral fellow (2017-present)

Mi Zhou, Postdoctoral fellow (2018-present)

Sha Han, Visiting Student (2018-present)

Yipin Wu, Sr. Research Associate (2018-present)

 

Alumni

Xiaohui Xu, Associate Professor, Shanghai University

Zhi Ruan

BongWoo Kim

Qing Lyu, Visiting scholar

Jiahui Chen

Mingming Yang, Research technician

Alice Hou, High school student 

Ryan Wang, High school student 

 

Our lab is currently recruiting highly motivated postdoctoral fellows and graduate students. If interested, please email to Dr. Wang.